Begrippen & toepasselijkheid
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Les Douzetiques VOF zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Tenzij Les Douzetiques VOF zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart.
–  Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kunt u geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen
–  Het accepteren van een aanbieding en het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. Prijzen & kosten – Alle prijzen die op de website van Les Douzetiques VOF staan vermeld zijn inclusief 21% BTW.
–  Als u meerdere artikelen bestelt, blijft de hoogte van de verzendkosten gelijk.
–  Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is Les Douzetiques VOF bevoegd de prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.

Leveringen
– Les Douzetiques VOF streeft ernaar alle bestellingen die op voorraad zijn binnen 1-2 dagen te verzenden.
-  Als artikelen een langere levertijd hebben of (tijdelijk) niet geleverd kunnen worden zal u binnen enkele dagen via e-mail hiervan op de hoogte gesteld worden.
–  Les Douzetiques VOF is niet aansprakelijk voor vertragingen die worden veroorzaakt door Post NL, DHL & UPS.
–  Les Douzetiques VOF is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.
–  Les Douzetiques VOF betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van bestelde artikelen. Desondanks kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. U dient dit binnen 7 dagen na ontvangst van de artikelen te melden. De levering zal dan eventueel op kosten van Les Douzetiques VOF worden aangevuld of opnieuw worden gedaan.

Betalingsmogelijkheden
– De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment dat u het aanbod aanvaardt en u voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet per e-mail is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
– Het verschuldigde bedrag kan betaald worden via IDEAL, Les Douzetiques VOF accepteert IDEAL betalingen via ABN-AMRO, Rabobank, Fortis, ING, SNS bank, ASN Bank, Friesland Bank, Triodos, KNAB, Regio Bank en van Lanschot.

Reclamatie & Retourneren
Wij doen er alles aan om u een perfect product te leveren. Les Douzetiques VOF raadt aan de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Mochten de bestelde artikelen niet aan uw verwachtingen voldoen, aarzel dan niet om ons per e- mail daarvan op de hoogte te stellen. Les Douzetiques VOF zal proberen eventuele problemen of klachten altijd in overleg met u en op de best mogelijke manier op te lossen.

–  Indien er binnen 7 dagen door Les Douzetiques VOF geen schriftelijke bezwaren zijn ontvangen, gaat Les Douzetiques VOF er van uit volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan.
–  U heeft het recht de door Les Douzetiques VOF geleverde artikelen binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren. Tijdens de zichttermijn van 14 dagen dient u zorgvuldig om te gaan met de artikelen en de verpakking. U zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden.
–  Wanneer u een product wil terugbrengen of ruilen, stuur dan een mail naar info@lesdouzetiques.com met uw ordernummer en welk artikel u wilt ruilen.
–  Indien de artikelen ongebruikt en onbeschadigd zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, voldoet Les Douzetiques VOF de betaalde prijs exclusief de verzendkosten, uiterlijk binnen 30 dagen na retourontvangst van de artikelen.
–  Wanneer de door Les Douzetiques VOF afgeleverde artikelen niet binnen 14 dagen na ontvangst worden teruggezonden, gelden de zaken als geaccepteerd.

 Aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid van Les Douzetiques VOF, van het personeel en de producten van Les Douzetiques VOF voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, wordt uitgesloten. Les Douzetiques VOF is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.

–  Les Douzetiques VOF aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Les Douzetiques VOF.

–  De aansprakelijkheid van Les Douzetiques VOF is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het desbetreffende artikel.

– Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Les Douzetiques VOF, dan wel tussen Les Douzetiques VOF en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Les Douzetiques VOF, is Les Douzetiques VOF niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Les Douzetiques VOF.

Overmacht
In een situatie van overmacht worden de verplichtingen van Les Douzetiques VOF opgeschort. Als de periode waarin de overmacht zich voordoet langer is dan twee maanden, heeft zowel u als Les Douzetiques VOF het recht de overeenkomst zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding te ontbinden. Er is onder andere sprake van overmacht in geval van stakingen, storingen, import/exportverboden, natuurrampen ongeacht of dit zich voordoet bij Les Douzetiques VOF of bij de toeleveranciers van Les Douzetiques VOF.

Privacy
Les Douzetiques VOF respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld. W
e willen open en transparant zijn over de verwerking van uw persoonsgegevens.

 Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor de afhandeling van de bestelling.

 – De beheerder van uw persoonsgegevens is Les Douzetiques.
– Voor elke specifieke verwerking van persoonsgegevens die we van u verzamelen, krijgt u van ons bericht of de overdracht van persoonsgegevens wettelijk verplicht of vereist is om een overeenkomst te sluiten en of het een verplichting is om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de mogelijke gevolgen zijn als u ervoor kiest dit niet te doen.
–  Naast het uitvoeren van de bestellingen zullen de gegevens, uitsluitend na uw toestemming, worden gebruikt voor het realiseren van marketingdoeleinden en het onderhouden van de klantrelatie met u.
–  De gegevens worden nimmer aan derden ter beschikking gesteld, tenzij die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling.
– U hebt het recht om op elk moment informatie op te vragen over de persoonsgegevens die we over u bewaren. U kunt contact opnemen door een mail te sturen naar customerservice@lesdouzetiques.com.
– U hebt het recht om te verzoeken om correctie van uw persoonsgegevens wanneer deze incorrect zijn, met inbegrip van het recht op completering van onvolledige persoonsgegevens.
– U hebt het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing, met inbegrip van profielanalyse voor direct marketingdoeleinden.

Indien u niet langer direct marketing wenst te ontvangen, kunt u de instructies volgen in elke marketingmail

Toepasselijk recht
Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Bedrijfsgegevens Les Douzetiques VOF
Hillegomstraat 12-14, 1058 LS Amsterdam
E: info@lesdouzetiques.com
KvK: 66639662
BTW-nummer: NL856641984B01